Solidarteit Wêreld
2019 – Uitgawe 4
Studieverlof: Ken jou regte
Deur Wian | 02 Augustus 2019

Deur Chantal van der Merwe

Die afgelope tyd het Solidariteit Regsdienste ’n paar artikels op sy webtuiste, regsdienste.solidariteit.co.za, gepubliseer wat verband hou met studieverlof. Die vraag is nou: Het jy iets hieruit geleer en verstaan jy jou regte in verband met studieverlof nou beter? Kom ons toets jou kennis. Hieronder is ’n stel vrae, gevolg deur hul antwoorde. Toets jouself en kyk hoe jy vaar.

Vrae

 1. Is ek outomaties geregtig op studieverlof?
 2. Wanneer is ek geregtig op studieverlof?
 3. Hoe gemaak indien ek geregtig is op studieverlof, maar dit sonder grondige redes deur my werkgewer afgekeur word?
 4. Wat gebeur indien ek self inbreuk maak op die voorwaardes wat my studieverlof reguleer?
 5. Die werkgewer het my van ’n waarskuwing voorsien, maar ek het die voorwaardes rondom my studieverlof nagekom. Hoe nou gemaak?
 6. Die werkgewer het my ontslaan, maar ek het die voorwaardes rondom my studieverlof nagekom. Hoe nou gemaak?

Antwoorde

 1. Ongelukkig maak die Wet op Basiese Diensvoorwaardes (WBDV) nie voorsiening vir studieverlof nie en is dit ’n aspek van ’n werknemer se diensvoorwaardes wat voor, of selfs tydens indiensname, met ’n werkgewer onderhandel moet word.
 2. Jy is geregtig op studieverlof indien jou dienskontrak of ’n maatskappybeleid daarvoor voorsiening maak.
 3. Indien jy wel geregtig is op studieverlof maar dit sonder grondige redes deur jou werkgewer afgekeur word, moet jy jou maatskappy se interne grieweprosedure volg om die werkgewer op terme te plaas en te versoek dat die voorwaardes van jou aansoek om studieverlof, wat ook as ’n voordeel geag kan word, ingevolge jou dienskontrak of die maatskappybeleid nagekom word. Indien die interne grieweprosedure uitgeput is en jou dispuut onopgelos bly, kan jy jou dispuut na die arbeidshof verwys in terme van artikel 77(3) van die WBDV om te verseker dat sodanige voorwaardes afgedwing word. Alternatiewelik kan jy ’n onbillikearbeidspraktykdispuut na die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA) of toepaslike bedingingsraad verwys deur gebruik te maak van Solidariteit Regsdienste wat dit namens jou kan doen.
 4. Indien jy self inbreuk maak op die voorwaardes wat jou studieverlof reguleer, sal jy dissiplinêre aksie kan verwag, spesifiek in die vorm van ’n waarskuwing. Sodanige waarskuwing kan vir sommige werknemers langer van krag wees as vir ander, afhangende van die omstandighede waaronder die oortreding plaasgevind het. Sommige werknemers kan selfs ontslaan word, weereens afhangende van die omstandighede wat sodanige ontslag regverdig. Die werkgewer sal voorts ook enige verlof wat geneem is onder die vaandel van studieverlof (wat ongemagtig of teenstrydig met die ooreengekome voorwaardes vir die neem daarvan geneem is) mag aftrek as gewone verlof en, in die afwesigheid van enige beskikbare gewone verlof, dit as onbetaalde verlof ag.
 5. Indien jou werkgewer jou van ’n waarskuwing voorsien terwyl jy wel jou studievoorwaardes nagekom het, kan jy ’n onbillikearbeidspraktykdispuut na die KVBA verwys deur gebruik te maak van Solidariteit Regsdienste wat dit namens jou kan doen. Weereens sal dit belangrik wees om eers ’n interne grief in te dien alvorens sodanige saak ekstern verwys word.
 6. Indien jy ontslaan word ten spyte daarvan dat jy die voorwaardes van jou studieverlof nagekom het, kan jy ’n onbillikeontslagdispuut na die KVBA verwys deur gebruik te maak van Solidariteit Regsdienste wat dit namens jou kan doen.

Die doel van Solidariteit Regsdienste se webtuiste is om lede, en selfs diegene wat nog wik en weeg daaroor om aan te sluit, toe te rus met die nodige regskennis om self bevoeg te wees om teen enige onregverdige arbeidspraktyke op te tree. Loer gerus gereeld op ons webtuiste en maak gebruik van ons adviesdienste. Vertel ons hoe jy gevaar het en gesels gerus met een van ons regsadviseurs oor enige ander arbeidsregtelike kwessie waaroor jy wonder deur 0861 25 24 23 te skakel of 'n e-pos na diens@solidariteit.co.za te stuur.

 •  
 •  
 •  
Redakteursbrief

Met die Solidariteit Beweging se Toekomsberaad op 10 Oktober vanjaar het Solidariteit die laaste deel van 2019 met ’n groot hoogtepunt aangepak. Dit was ’n heerlike geleentheid waartydens die energie en opgewondenheid tasbaar was onder die groep mense wat saam groot dinge vir ons toekoms help beplan. Tydens die vorige Toekomsberaad, wat in 2015 gehou […]


Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close